„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZEBRZYDOWICACH - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 •        

Regulamin

REGULAMIN

Amatorskiej Ligi Orlika

Edycja lato 2015

 

 

 1. ORGANIZATORZY

 

  1. Głównymi Organizatorami AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA – w skrócie ALO,

są animatorzy na Orliku przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

 

  1. Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne jest Przemysław Paluch.

 

 

 1. UCZESTNICY

 

  1. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy piłki nożnej – amatorzy*, zorganizowani w drużyny, którzy w określonym terminie prześlą do Organizatora wymagane dokumenty.

 

  1. Zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.

 

      *Amatorami są zawodnicy niezrzeszeni w klubach piłkarskich lub zrzeszeni w klubach

występujących w sezonie 2015/2016 w ligach niższych niż III liga.

Za amatora uznaje się każdego zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia.

Za amatora uznaje się każdą dziewczynę/kobietę biorącą udział w lidze.

 1. ZGŁOSZENIA DRUŻYN

 

  1. Zgłoszenia.
   Można dokonać tylko drogą elektroniczną w określonym terminie,

   podanym przez Organizatora na stronie internetowej www.orlikzebrzydowice.futbolowo.pl, wysyłając wymagane dokumenty na adres e-mail Organizatora – przemyslawpaluch27@gmail.com

 

 

 1. WYCOFANIE SIĘ DRUŻYNY

 

  1. Jeżeli drużyna nie pojawi się na 3 meczach zostaje skreślona z rozgrywek, a jej wyniki zostają anulowane.

 

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

 

  1. Organizator przewiduje rozgrywki w lidze.

W lidze wystartować może maksymalnie 14 zespołów.

Jeśli do rozgrywek zgłosi się mniej niż 10 zespołów, rywalizować one będą w systemie „każdy z każdym” w ciągu jednej rundy.

Jeśli do rozgrywek zgłosi się między 10 a 14 zespołów zostaną one podzielone drogą losowania na dwie grupy.

Drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w ubiegłorocznej lidze i zgłoszą się do tegorocznej ligi, zostaną rozstawione w losowaniu.

Zwycięzca grupy "1" gra w półfinale z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie "2". Zwycięzca grupy "2" gra w półfinale z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie "1".

Drużyny, które przegrały półfinał, grają w meczu o trzecie miejsce. Zwycięzcy półfinałów grają ze  sobą w finale.

Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji, najlepsza drużyna uzyskuje tytuł Mistrza Amatorskiej Ligi Orlika.

 

 1. DRUŻYNY I ZAWODNICY

 

  1. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.

 

  1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 14 zawodników.

  1. Drużyna na boisku występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz bramkarz.

 

  1. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry.

 

  1. Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej ekipy. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

 

 1. DOPISYWANIE ZAWODNIKÓW i OKIENKA TRANSFEROWE

 

  1. Jeżeli na liście zgłoszeń wpisanych jest mniej niż 14 zawodników, można dopisać kolejnych – uzupełniając skład drużyny do 14 osób przez cały okres trwania ALO.

 

  1. W trakcie trwania sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie.

 

  1. Organizator zachowuje sobie jednak prawo do rozpatrywania indywidualnych próśb i wniosków o przejście do innego zespołu (np. w sytuacji wycofania się jego dotychczasowej drużyny z rozgrywek). Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem przez kapitana danego zespołu na ręce Organizatora rozgrywek.

 

 1. MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

 

  1. Wszystkie mecze rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

 

  1. Wszystkie terminy są ustalane przez Organizatora. Możliwa jest zmiana terminu tylko w przypadku zgody obu kapitanów oraz Organizatora.

 

  1. Mecze Amatorskiej Ligi Orlika będą rozgrywane w niedziele (lipiec) oraz poniedziałki (sierpień) w godzinach popołudniowych (15-20).

 

  1. Szczegółowy terminarz dostępny będzie na stronie: www.orlikzebrzydowice.futbolowo.pl

 

 1. SĘDZIA

 

  1. Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
    

  2. Sędzią rozgrywek jest Organizator lub Kapitan drużyny nieuczestniczącej w meczu – wyznaczony przez Organizatora.

 

 

 1. OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW

 

OBOWIĄZKI:

 

  1. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych

 

  1. Opracowanie terminarza rozgrywek

 

  1. Weryfikacja wyników spotkań

 

  1. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

 

  1. Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

 

  1. Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999);

 

  1. zapewnienie szatni wraz łazienkami;

 

  1. zapewnienie koszulek (narzutek).

 

PRAWA:

 

 1. Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

 

 

 1. PROTESTY

 

  1. Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów

dotyczących przebiegu danego meczu, gry zawodników nieuprawnionych.

 

  1. Protesty przyjmowane będą najpóźniej 15 minut po zakończeniu danego spotkania.

 

 

 1. NAGRODY

 

  1. Na zakończenie sezonu dyplomy otrzymają wszystkie zespoły które zgłoszą Organizatorowi chęć ich posiadania.

 

  1. Dyplomy otrzymają również „Król strzelców”, „Najlepszy bramkarz” i „Najlepszy zawodnik”.

1.      2.1. "Królem strzelców" zostaje zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w całej edycji turnieju.

1.      2.2. W wypadku tej samej liczby bramek dwóch lub więcej zawodników, "Królem strzelców" zostaje ten, który zdobył najwięcej bramek w jednym meczu.

1.      2.3. W wypadku równej liczby zdobytych bramek w jednym meczu, "Królem strzelców" zostaje zawodnik, który strzelił więcej bramek w ostatniej kolejce rozgrywek.

 

 1. OPRAWA MEDIALNA

 

Aktualne wyniki, tabele, statystyki, zdjęcia drużyn i komentarze dostępne będą na naszej stronie internetowej: www.orlikzebrzydowice.futbolowo.pl

 

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników ALO.

 

  1. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w ALO potwierdzają, że są ubezpieczeni

(NNW) , biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych

przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach ALO.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Organizatorów na potrzeby organizacji

i prowadzenia Amatorskiej Ligi Orlika na boisku Orlik ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach. Zabrania się wykorzystywania części lub całości Regulaminu bez wiedzy i zgody Głównego Organizatora.

 

 

 

Główny Organizator

Przemysław Paluch

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama