„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZEBRZYDOWICACH - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  •        

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

 „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZEBRZYDOWICACH

 

1.  Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2.  Administratorem kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest wyznaczony opiekun zwany animatorem.

3.    Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię do skoków w dal, zaplecze sanitarno – szatniowe, komunikację oraz tereny zielone.

4.    Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

5.  Boiska są czynne przez cały tydzień w ustalonych godzinach. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji boiska: e-mail                            lub telef. 604 452 067.
 Rezerwacja wymaga potwierdzenia przez animatora.

6.    Boiska są dostępne na zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół Gminy Zebrzydowice w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 15.00 - ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

7.      Rezerwacja boiska u animatora jest możliwa w przypadku zorganizowanych grup:

 a) grupa musi liczyć co najmniej 10 osób (boisko do koszykówki – 6 osób),

b) czas rezerwacji od 1 do 1,5 h.

c) rezerwacji należy dokonywać minimum 1 dzień przed terminem rezerwowanym

8.   Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.

9.  Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora.

10.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:

       a) boisko piłkarskie - zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach (w tym również lanki). Dopuszcza się obuwie z małymi korkami (szutry/śniegówki/turfy) z tworzywa sztucznego (wyłącznie na płycie boiska!)

        b) boisko wielofunkcyjne - obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie

        c) bieżnia lekkoatletyczna - dopuszcza się używanie kolców lekkoatletycznych (za zgodą prowadzącego zajęcia).

11.  Podstawowe obowiązki użytkownika:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp,

b) stosowanie się do poleceń animatora (opiekuna - trenera prowadzącego zajęcia),

c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

d) dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników,

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

f) niezwłoczne informowanie animatora (opiekuna) o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych  zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

12.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),

b) korzystania z boiska dzieciom do lat 7 bez opieki,

c) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku (z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych),

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk (bieżni),

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek,

g) zaśmiecania obiektu,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów ,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z obiektu bez zgody animatora,

l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

m) przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

13.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 - 12 korzystania z boisk podejmuje animator (opiekun), który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk.

14.  Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

15.  Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

16. Sprzęt sportowy wydaje animator. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

17. Przed zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

18.  Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

19.  W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator.

20. W przypadku organizowania imprez sportowych, zawodów, obiekt może zostać częściowo lub w całości wyłączony z możliwości użytkowania przez inne osoby.

21.  Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

22.  Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

23. W uzasadnionych przypadkach administrator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach

 

 

Telefony alarmowe:

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Straż Pożarna 998

- Policja 997

- lub alarmowy 112

 

 

Reklama